Undersökning

Odensåkers fiberförening har skickat ut en enkät till medlemmar via SMS för att se intresset för ett gruppabonnemang.

Om ni inte har fått enkäten SMSa Grupp till 0769447604 så kommer länken till undersökningen automatiskt.

Årsstämma 2019

Den 27 Mars hade vi årsstämma på Odensåkers Fiberförening. I samband med mötet hade vi bjudit in en representant från Telia för att informera om möjligheterna till ett gruppabonnemang.

Det som händer nu är att vi i styrelsen ska ta beslut om vi ska gå vidare med detta och i samband med det så kommer vi göra ett enkätutskick till samtliga medlemmar för att se hur stort intresset är.

För de som är intresserade av att läsa mer om erbjudandet så kan ni klicka på länken nedan för att ladda ner en pdf.

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2019.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 27/3 2019 kl 18.00 i Logården, Odensåker

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Representant från Telia kommer även att finnas på plats för de som är intresserade av gruppabonnemang.

Välkomna!

Styrelsen

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla som lag i Sverige. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps. Till personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet.

Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk förening vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vårt uppdrag är att driva och utveckla fibernätet i Odensåker med omnejd. För göra detta behandlar vi dina personuppgifter syfte att fullgöra föreningens avtal och åtaganden gentemot sina medlemmar.

Till exempel behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera nyheter som gäller vårat fibernät. För att fortsätta utveckla vårt fibernät behandlar vi även dina personuppgifter för att kunna skicka utvärderingar till dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgift, anslutningsavgift mm.

De personuppgifter som vi lagrar är:

  • Namn
  • E-post
  • Mobiltelefon
  • Hemtelefon
  • Land
  • Fastighetsbeteckning
  • Fastighetsadress
  • Bostadsadress

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra entreprenörer och verksamheter som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är en verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. För att skydda dina personuppgifter har vi biträdesavtal med personuppgiftsbiträdena.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort samt begära att de ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du har också rätt att begära registerutdrag över de uppgifter som vi har om dig. En begäran om registerutdrag ska skickas till info@odensakerfiber.se

Framtida nyanslutningar

 

Vid önskemål om anslutning kontaktar fastighetsägaren föreningen, (via mail) som samlar ihop inkomna anmälningar och kontaktar entreprenörer för anbudsförfarande.

Offert presenteras och därefter om intresse kvarstår anmäler man sig som medlem och skriver på avtalet.

Fast kostnad vid efteranslutning är 21000 kr + medlemsavgift 200 kr + medlemsinsatts 500 kr+ faktisk gräv och installationskostnad.

Grävning för nyanslutningar kommer att ske två gånger per år, (före sådd, efter skörd).