Förändrat tv-innehåll

Telia har tyvärr meddelat att de inte längre får visa innehåll från Viaplay Group, bland annat TV3, TV6, TV8, TV10 och streamingtjänsten Viaplay samt kanaler som exempelvis V-sport, V-film och V-series. Föreningen kan inte påverka Telia eller göra några förändringar på det befintliga gruppavtalet. Telia kommer erbjuda andra kanaler som ersättning.

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening, Tisdagen den 29/3 2022 kl 18.00 i Logården, Odensåker.

För de som vill närvara digitalt på mötet så ber vi er föranmäla er genom att skicka ett mail till info@odensakerfiber.se

Om tillräcklig många är intresserade så planerar vi att ha ett föredrag om IT-säkerhet i kombination med mötet. Intresseanmälan skickas till info@odensakerfiber.se innan den 25 mars.

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Efteranslutning Gruppavtal

Perioden för efteranslutning till gruppavtalet är nu öppen.

För att ansluta sig behöver ni skriva ut och skicka in ett påskrivet exempel av avtalet (som ni kan ladda ner via länken nedan) innan den första januari 2022.

Avtalen ska skickas in till följande adress:

Bredbandsfiber I Odensåker ekonomisk förening
Anders Eklund
Råstad Solbacka
541 96 VÄRING

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2021.

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening,
Onsdagen den 31/3 2021 kl 19.00.

Då rådande omständigheter gäller så kommer stämman hållas digital. För de som vill närvara digitalt på mötet så ber vi er föranmäla er genom att skicka ett mail till info@odensakerfiber.se

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Byte av teknisk plattform för Bredbandsnätet

Tisdag den 16 juni kl 13.00 – 16.00 kommer Zitius att byta system för vårat nät.
Era tjänster kommer att stoppas vid två tillfällen på 10- 30 minuter vardera då Telia migrerar över alla kunder i vårat område till en ny teknisk plattform.

Ni hittar även avbrottsinformation på , www.zitius.se och www.zmarket.se

Skulle problem med er tjänst uppstå efter systembytet ska ni kontakta er tjänsteleverantör.
Teliakunder ombeds använda Telia kundtjänstnummer 020- 202070

Reservdag för arbetet: 26/6 kl 13.00 – 16.00