Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening, Tisdagen den 29/3 2022 kl 18.00 i Logården, Odensåker.

För de som vill närvara digitalt på mötet så ber vi er föranmäla er genom att skicka ett mail till info@odensakerfiber.se

Om tillräcklig många är intresserade så planerar vi att ha ett föredrag om IT-säkerhet i kombination med mötet. Intresseanmälan skickas till info@odensakerfiber.se innan den 25 mars.

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen