Kallelse till årsstämma 2024

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma

Tid: Onsdagen den 20 mars 2024 kl 18.00

Plats: Logården, Odensåker

Anmälan: Meddela närvaro till info@odensakerfiber.se

Valberedningen har jobbat hårt

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!

Stadgeenliga punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
 9. Budget
 10. Medlemsavgift och andra avgifter
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande för ett (1) år
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga frågor
 17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen