Kallelse till årsstämma 2024

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma

Tid: Onsdagen den 20 mars 2024 kl 18.00

Plats: Logården, Odensåker

Anmälan: Meddela närvaro till info@odensakerfiber.se

Valberedningen har jobbat hårt

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!

Stadgeenliga punkter

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
 9. Budget
 10. Medlemsavgift och andra avgifter
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande för ett (1) år
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga frågor
 17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

Efteranslutning Gruppavtal

Perioden för efteranslutning till gruppavtalet är nu öppen.

För att ansluta sig behöver ni skriva ut och skicka in ett påskrivet exempel av avtalet (som ni kan ladda ner via länken nedan) innan den första januari 2024.

Avtalen ska skickas in till följande adress:

Bredbandsfiber I Odensåker ekonomisk förening
Anders Eklund
Råstad Solbacka
541 96 VÄRING

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2023

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening, Torsdagen den 30/3 2023 kl 19.00 i Logården, Odensåker.

Meddela närvaro till info@odensakerfiber.se

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen

29 nya medlemmar från 1 januari 2023

Bengtstorps fiberförenings styrelse kontaktade oss vid halvårsskiftet 2022, för att höra om vi var
intresserade av att gå samman med dem.
Vi diskuterade detta i vår styrelse och bestämde oss för att se positivt på detta och arbetade fram en
plan för att genomföra övertagandet, på ett sätt som inte på något negativt sätt påverkar våra
medlemmar.
Vårt resonemang gick i korthet enligt nedan:

 1. Vi får fler medlemmar som kan bära våra driftskostnader.
 2. Det är viktigt att de fristående fiberföreningarna stöttar varandra, och här ville vi demonstrera
  detta.
 3. Bengtstorp var en välskött förening, byggd på samma teknik som vår. Vi hade dessutom förberett
  med en förbindelse till Bengtstorp redan vid vår etablering, vilket gjorde att den tekniska kostnaden
  för en sammanslagning blev mycket låg.

Vi välkomnar varmt Bengtstorps medlemmar till Odensåkers Fiberförening!

Efteranslutning Gruppavtal

Perioden för efteranslutning till gruppavtalet är nu öppen.

För att ansluta sig behöver ni skriva ut och skicka in ett påskrivet exempel av avtalet (som ni kan ladda ner via länken nedan) innan den första januari 2023.


Avtalen ska skickas in till följande adress:

Bredbandsfiber I Odensåker ekonomisk förening
Anders Eklund
Råstad Solbacka
541 96 VÄRING

Förändrat tv-innehåll

Telia har tyvärr meddelat att de inte längre får visa innehåll från Viaplay Group, bland annat TV3, TV6, TV8, TV10 och streamingtjänsten Viaplay samt kanaler som exempelvis V-sport, V-film och V-series. Föreningen kan inte påverka Telia eller göra några förändringar på det befintliga gruppavtalet. Telia kommer erbjuda andra kanaler som ersättning.

Odensåkers Fiberförening kallar till årsstämma 2022

Härmed kallas medlemmar och intresserade till årsstämma med Bredbandsfiber i Odensåker Ekonomisk Förening, Tisdagen den 29/3 2022 kl 18.00 i Logården, Odensåker.

För de som vill närvara digitalt på mötet så ber vi er föranmäla er genom att skicka ett mail till info@odensakerfiber.se

Om tillräcklig många är intresserade så planerar vi att ha ett föredrag om IT-säkerhet i kombination med mötet. Intresseanmälan skickas till info@odensakerfiber.se innan den 25 mars.

Vi har en mycket kompetent valberedning som har namnförslag på samtliga poster i styrelse och övriga kommittéer. Det finns således ingen risk att bli tillfrågad om uppdrag på stämman!
Stadgeenliga punkter på årsstämman:

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
7. Beslut om fasställande av balans- och resultaträkning samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift och andra avgifter
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Val av ordförande för ett (1) år
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande
16. Övriga frågor
17. Årsstämman avslutas

Välkomna!

Styrelsen